Sales Conditions

ENGLISH

GENERAL TERMS OF SALE
The electronic version of these terms and conditions of sale shall be equivalent to
"writing" as stipulated in Article 23.2 of Council Regulation (EC) No 44/2001.
The Purchaser acknowledges knowledge thereof or having had the possibility to gain
knowledge thereof by the fact of having placed an order or negotiated to place an order.
All sales are subject to the conditions mentioned below.
Only these conditions are applicable, even when documents of the buyer are used.
1. Only written orders duly confirmed by the seller are valid.
2. TIME OF DELIVERY :
a. Unless otherwise agreed in writing the time of delivery as indicated in the seller's
confirmation is without warranty.
b. In no case late deliveries can give a reason for damages, penalties or cancellation of the
contract.
3. DESIGNATION :
Every contract has to be designated within six months as from the date of the order or
sales confirmation.
4. If in the opinion of the seller there is a deterioration in the creditworthiness of the buyer
on account of measures of judicial execution against the buyer and/or other negative
demonstrable events, the seller reserves the right to ask the buyer to provide such
guarantees as the seller may deem proper to ensure the full performance by the buyer of
his engagements under the contract. Such request may be made before or after delivery
of all or part of any order. Should the buyer fail to meet any reasonable demand for such
as a guarantee, the seller shall have the right to cancel all or part of any contracts in
operation.
5. In case of cancellation of the order an indemnity is due by the buyer equal to 20 % of the
value of the order or if the real damages exceed this 20 % than the real damages are due.
6. TRANSPORT AND PLACE OF DELIVERY :
The goods are delivered ex works at the buyer's risk.
7. CLAIMS AND RETURNS :
No claim will be accepted 8 days after delivery or anyway after the goods have been cut
or made up.
No claim for hidden defect will be accepted 60 days after delivery.
In case the claim is accepted the indemnities will in no circumstances exceed the value of
the order with regard to the claim.
8. Invoices are payable in cash. In case of late payment, the seller will be entitled without
writ or summons to charge interest to the buyer from the date of maturity at the rate of
EURIBOR for 3 months increased by 2 %. Also, from the date of maturity and without a
summon, fixed damages are due equal to 10 % of the amount of the invoice with a
minimum of 75 euro.
Should an invoice remain unpaid on the due date, all invoices shall immediately become
due for payment, regardless of their original date of maturity.
The conditions of this contract shall not be modified in any way by the drawing or
acceptance of a bill of exchange or by any other arrangement, nor shall any such act
constitute a novation.
9. JURISDICTION :
Disputes arising out of this contract shall be referred to the Court of Gent or, at the seller's
discretation, to the Courts having jurisdiction at the buyer's domicile.
10. Should the buyer fail to honour his engagements, the seller may consider the contract
cancelled and a letter sent by recorded delivery by the seller shall be evidence of the
seller's exercise of this right. Such action shall not in any way limit or prejudice the
seller's other rights.
11. RESERVATION OF PROPERTY :
The title in the goods shall pass to the buyer only when payment in full has been received
by the seller for all goods whatsoever supplied (and all services rendered) at any time by
the seller to the buyer. The buyer shall permit the servants or agents of the seller to enter
on to the buyer's premises and repossess the goods at any time prior thereto.
As long as payment has not been effected the buyer cannot sell, pledge or offer goods as
guarantee or collateral security. Should the goods (or any of them) be converted into a
new product, whether or not such conversion involves the admixture of any other goods
or thing whatsoever and whatever proportions, the conversion shall be deemed to have
been effected on behalf of the seller and the seller shall have the full legal and beneficial
ownership of the new products, but without accepting any liability whatsoever in respect
of such converted goods in relation to any third party, and the buyer hereby indemnifies
the seller in relation thereto. In the case of non-payment at the due date and upon demand
the buyer must return forthwith to the seller all merchandise unpaid for.

 

NEDERLANDS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
De elektronische versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden geldt als schriftelijke
mededeling in de zin van art. 23.2 van EG Verordening 44/2001.
De koper erkent er kennis van te hebben of de mogelijkheid te hebben gehad er kennis
van te nemen en ze te aanvaarden door het plaatsen van een order of door het aangaan van
onderhandelingen.
Alle verkopen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze zijn uitsluitend van toepassing, zelfs indien documenten van de koper gebruikt werden.
Zij gelden als algemeen gebruik en werden regelmatig bij het afsluiten van bestellingen
medegedeeld.
1. ORDERBEVESTIGINGEN :
Enkel een schriftelijke, door ons ondertekende orderbevestiging, kan onze vennootschap
geldig verbinden.
2. LEVERINGSTERMIJNEN :
a. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald, zijn de leveringstermijnen niet bindend.
b. Een vertraging in de levering vanwege de verkoper, kan voor deze geen aanleiding
geven tot boete of schadeloosstelling, tenzij zulks uitdrukkelijk werd voorzien, noch tot
ontbinding van de overeenkomst.
3. INDELINGEN :
Iedere overeenkomst moet binnen de zes maand vanaf de datum van de order- of
verkoopsbevestiging worden ingedeeld, uitgezonderd indien het contract een andere
termijn voorziet.
4. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt
wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere
gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane
verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het
recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in
te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte
ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden
verzonden.
5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling, tenzij de werkelijke schade
hoger ligt dan 20 % , in dat geval zal de werkelijk geleden schade verschuldigd zijn.
6. VERVOER EN PLAATS VAN LEVERING :
Levering en vervoer geschieden af fabriek, op risico van de koper.
7. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN :
Geen enkele klacht zal 8 dagen na levering of in elk geval na manipulatie van de
koopwaar aanvaard worden.
Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal aanvaard worden 60 dagen na
levering. In geval de klacht aanvaard wordt zullen de vergoedingen waartoe de verkoper
zou kunnen gehouden zijn in elk geval beperkt zijn tot de waarde van de goederen waarop
de klacht betrekking heeft.
8. De facturen zijn netto contant betaalbaar. Bij niet-betaling van de factuur binnen de
gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd gelijk aan EURIBOR voor 3 maand
vermeerderd met 2 % , van toepassing op de vervaldag. Eveneens is van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten
belope van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 75 Euro) als
schadebeding.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo
van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt
geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
9. RECHTBANKEN :
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de
woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege
en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op
alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven
door de verkoper zal hiervoor volstaan.
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD :
De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van
de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de
verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de
doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de
herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen
van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één
der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor
gevolg hebben.

FRANCAIS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La version électronique de ces conditions générales de vente vaut pour notification écrite
comme stipulé dans l’article 23.2 de l’arrêté 44/2001 de la Communauté Economique
Européenne.
L’acheteur reconnaît en avoir pris connaissance ou avoir eu la possibilité d’en prendre
connaissance par le fait de passer commande ou de négocier pour passer commande.
Toutes nos ventes sont soumises à nos conditions générales de vente.
Celles-ci sont seules d'application, même s'il est fait usage de documents de l'acheteur. Elles
sont considérées comme usage général et sont communiquées régulièrement lors de la
conclusion d'un marché.
1. CONFIRMATIONS D'ORDRES :
Notre société n'est engagée que par notre confirmation écrite dûment signée.
2. DELAIS DE LIVRAISON :
a. Sauf stipulation contraire expresse écrite, le délai de livraison n'est point de rigueur.
b. Un retard de livraison de la part du vendeur ne peut donner lieu à des pénalités ou
dommages et intérêts que pour autant que cela ait été expressément stipulé et ne peut
donner lieu à la résolution du contrat.
3. DESIGNATIONS :
Tout contrat doit être désigné dans les 6 mois à dater de la confirmation de l'ordre ou de la
vente, à moins que ce contrat ne stipule un autre délai.
4. S'il apparaît au vendeur que le crédit de l'acheteur se détériore, notamment s'il y a des
mesures d'exécution judiciaire prises contre l'acheteur et/ou en cas d'événements qui
mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, le
vendeur se réserve le droit d'exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de
l'acheteur, le vendeur se réserve le droit d'annuler entièrement ou partiellement la
commande même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées.
5. En cas d'annulation de la commande l'acheteur est redevable de dommages et intérêts
forfaitaires de 20 % de la valeur de la commande, sauf si les dommages réels dépassent
ce pourcentage, dans ce cas ces dommages réels devront être remboursés.
6. LIEU DE LIVRAISON ET TRANSPORT :
La livraison et le transport se font départ usine, aux risques de l'acheteur.
7. RECLAMATIONS ET RETOURS :
Aucune réclamation ne sera admise 8 jours après réception de la marchandise ou en tout
cas après manipulation de la marchandise.
Aucune réclamation pour vice caché ne sera admise 60 jours après réception de la
marchandise. Au cas où une réclamation serait admise, les dédommagements auxquels le
vendeur pourrait être tenu, seraient en tout cas limités à la valeur de la marchandise
concernée.
8. Les factures sont payable au comptant sans escompte. Le non-paiement de la facture à la
date d'échéance oblige l'acheteur de plein droit et sans mise en demeure au paiement d'un
intérêt de retard égal au taux de EURIBOR à 3 mois d'application au moment de
l'échéance, augmenté de 2 %.
Une majoration forfaitaire de 10 % du montant de la facture (avec un minimum de 75
euro) sera également appliquée comme dommages et intérêts de plein droit et sans mise
en demeure.
Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde
dû sur toutes les autres factures, même non échues.
Le fait de tirer et/ou d'accepter des traites ou d'autres documents négociables, n'opère
aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
9. TRIBUNAUX :
En cas de contestation, les Tribunaux de Gand ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur,
au choix du vendeur, sont seuls compétents.
10. En cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein
droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits du vendeur à tous dommages
et intérêts. La volonté du vendeur sera suffisamment manifestée par l'envoi d'une lettre
recommandée.
11. RESERVE DE PROPRIETE :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de
l'intégralité du prix en principal et accessoires. En cas de revente le vendeur conserve
également la possibilité de revendiquer le prix des biens détenus par le sous-acquéreur.
La réserve de propriété est reportée sur le prix de revente. Dès la livraison, les risques de
toute nature y compris de cas fortuit et de force majeure, et la garde, sont transférés à
l'acheteur. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la
revendication des biens.

DEUTSCH

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
Die elektronische Version dieser generellen Verkaufsbedingungen gilt als schriftliche
Erklärung, wie im Artikel 23.2 des Erlasses 44/2001 der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft festgelegt.
Der Käufer bestätigt durch die Auftragserteilung oder die Verhandlung über eine
Auftragserteilung, die generellen Verkaufsbedingungen zu kennen oder hiervon Kenntnis
nehmen zu können.
Wir liefern auf Grund der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie in ihrer jeweils
gültigen Fassung, soweit nicht durch Einzelvereinbarung und/oder die nachfolgenden
Änderungen etwas anderes gilt.
7. MÄNGELRÜGE :
§ 7. Ziffer 3 der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie wird durch folgende
Regelung ergänzt : Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % sind zulässig. Bei
Abschlüssen nach Gewicht ist das aus den Versanddokumenten hervorgehende
Verladungsgewicht maβgebend.
Über die vertraglich vereinbarte Spezifikation bzw. vorgelegten Qualitätsmuster
hinausgehend gelten keinerlei Qualitätseigenschaften als zugesichert.
Es gilt der handelsübliche Qualitätsstandard im Herstellungsland. Bei spezifischen, im
Herstellungsland handelsüblicherweise vor Verladung erfolgenden Warenprüfungen
gelten die dort erstellten Qualitäts- und Inspektionszertifikate als maβgeblich und
endgültig für den Warenausfall.
Bei Breiten-, Konstruktions-, Gewichts- und Ausrüstungsangaben sind handelsübliche
Toleranzen vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Verpflichtung hinsichtlich den
Warenausfalls nach erfolgter Verarbeitung.
9. ZAHLUNGSVERZUG :
Ziffer 1 der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie wird durch folgende
Regelung ergänzt :
Die Nichtzahlung einer einzigen Rechnung bei Verfall macht den geschuldeten Saldo von
jeder anderen selbst noch nicht fällig gewordenen Rechnung mit vollem Recht einklagbar.
Ziffer 3 der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie wird durch folgende
Regelung ersetzt :
Wenn sich die Bonität des Käufers nachweisbar verschlechtert, durch gerichtliche
Verfügungen, Wechselproteste oder sonstige negative Zwischenfälle, behält sich der
Verkäufer das Recht vor, auch nachdem die Ware schon ganz oder teilweise zum Versand
gebracht wurde, vom Käufer geeignete Garantien zur Einlösung der eingegangenen
Verpflichtungen zu fordern. Falls diese Garantien den Verkäufer nicht zufriedenstellen,
behält dieser sich vor, die Bestellung ganz oder teilweise zu annulieren.
10. ZAHLUNGSWEISE :
Ziffer 3 der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie wird durch folgende
Regelung ergänzt :
Die Rechnungen sind in bar zu bezahlen.
Die Annahme von Wechseln ändert nichts an den Verkaufsbedingungen und beinhaltet
keineswegs Schuldumwandlung.
11. EIGENTUMSVORBEHALT :
Bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünftigen Forderungen des Verkäufers
gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der
Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafür hingegebenen
Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. Ein Eigentumserwerb
des Käufers gem. § 950 BGB im Falle der Be-oder Verarbeitung der Vorbehaltsware zu
einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen
durch den Käufer für den Verkäufer. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer
gehörenden Waren durch den Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den
Rechnungswerten der anderen verarbeiteten Waren. Erwirbt im Falle der Verbindung
oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren der Käufer das Alleineigentum
nach §§ 947 Abs. 2, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentumsrecht
des Käufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten Bestand im Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen
enthaltenen Waren auf den Verkäufer übergeht und dass der Käufer diese Sachen
unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
Für die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen gilt
sonst das gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser
Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen seines
ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes veräussern. Er ist zur Weiterveräusserung der
Vorbehaltsware nur mit der Massgabe berechtigt und ermächtigt dass die Forderungen aus
der Weiterveräusserung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den Verkäufer übergehen. Zu
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.
Insbesondere darf er die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen.
Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits
jetzt an den Verkäufer abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer
verkauft wird. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem
Verkäufer gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung,
Verbindung oder Vermischung mit dem Verkäufer nicht gehörenden Waren verkauft, so
gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil
des Kaufgegenstandes ist. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines
Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werkoder
Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im voraus an den Verkäufer abgetreten,
wie es in Absats 5 und 6 bestimmt ist. Pfändungen und andere Eingriffe Dritter, durch
welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des Verkäufers beeinträchtigt
werden, hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer had die
Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und dies dem Verkäufer auf
Verlangen nachzuweisen. Der Käufer tritt seine eventuellen Versicherungsanprüche
wegen Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware bereits jetzt an den
Verkäufer ab, allerdings im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder
Ware nur in Höhe des Eigentumsanteils des Verkäufers an der Vorbehaltsware. Der
Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis auf jederzeitigen Widerruf
einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist er nicht befugt. Der Verkäufer wird
von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäss nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat
der Käufer seine Abnehmer von der Abtretung an den Verkäufer zu unterrichten und dem
Verkäufer die zur Einziehung der Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen
zu geben. Die Berechtigung des Käufers zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
oder Veräusserung von Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zur Einziehung der
abgetretenen Forderungen erlöschen in jedem Falle mit der Zahlungseinstellung des
Käufers. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als ihr Wert
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Es bleibt der Wahl des
Verkäufers vorbehalten, welche Sicherheiten er freigeben will. Soweit die vorstehenden
Bedingungen über den Eigentumsvorbehalt mit den übrigen Geschäftsbedingungen des
Verkäufers nicht in Einklang stehen, gelten ausschliesslich die vorstehenden
Bedingungen. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
12. REGELUNG VON STREITIGKEITEN:
§12, 1 und 2 der Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie wird durch folgende
Regelung ersetzt :
Gerichtsstand für etwaige Rechtsstreitigkeiten ist Gent oder der Gerichtsstand des
Wohnortes des Käufers nach Wahl des Verkäufers.
Die Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie werden durch folgende Regelung
ergänzt :
Es gibt als ausdrücklich zwischen Parteien vereinbart, dass alle Güter des Auftraggebers
welche sich in unseren Geschäften und Werkstätten befinden, uns vom Auftraggeber in
Pfand gegeben wurden zur Sicherung des uns noch verschuldeten Macherlohns für bereits
zurückgegebene Güter. Die neuen Güter die uns durch den Auftraggeber zur Bearbeitung
anvertraut werden, werden die bearbeiten und bereits zurückgegeben Güter ersetzen. Die
Güter, welche uns zur Bearbeitung anvertraut werden, sind Bestandteil einer einzigen und
gleichen, unteilbaren Übereinkunft sogar wenn diese in mehreren aufeinander folgenden
Leistungen ausgeführt wird.